Fakta om föreningen»

 

SURV Fibernät är en ekonomisk förening med syfte att förvalta ett fibernät för medlemmarna. Föreningen består av ca 120 medlemmar.

Fibernätet ger möjlighet att se på TV, ringa samt surfa till ett fördelaktigt pris.

 

De ingående områden är:

 

Sällstorp

Ulvatorp

Råred

Vallby

Kullagård

Svenstorp

 

Föreningens stadgar finns här.

 

SURV Årsmöte 2013-03-26 

Dagordning:

1.       Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2.       Godkännande av röstlängden.

3.       Val av två justeringspersoner.

4.       Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.       Fastställande av dagordningen.

6.       Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7.       Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.       Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10.   Budget.

11.   Medlemsavgift och andra avgifter.

12.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13.   Val av revisorer och revisorssuppleant.

14.   Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

15.   Medlemmarnas ansvar.

16.   Redogörelse för projektets finanser.

17.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

SURV Fibernät