Historik

Om projektet

En tillbakablick

Projektet startade som ett leaderprojekt för några år sedan. Syftet med leaderprojektet var att se på möjligheterna för att installera fibernät i området.

Under 2009 drogs projektet vidare och några eldsjälar påbörjade arbetet. Första steget var att ta reda på intesset i området, vilket var stort, 111 av 154 hushåll anmälde sitt intresse att gå med.

En interrimsstyrelse och arbetsgrupp bildades. Under de senaste två åren har vi intensivt arbetat med att få den bästa lösningen för entreprenadarbetet, grävning och installation av fiber, till förmånligaste kostnad för våra medlemmar. Valet föll efter mycket arbete med projektering och offertförfrågan på Varbergsortens elkraft och DE-teknik. Ett val som vi hittills är mycket nöjda med. Med Varbergsortens elkraft får vi en samordningsvinst då de samtidigt kommer markförlägga en del av elnätet i området, vilket sänker den totala kostnaden för vårt projekt. Entreprenaden innebär också att föreningen inte behöver lägga ner något eget arbete i form av dagsverken.

Några milstolpar ur projektet:

Tack vare bra entreprenörer och den finansiering vi har fått kommer våra medlemmar att få ett fibernät till en fördelaktig kostnad!

Vi har även arbetat med att söka bidrag för projektet. Vi har lagt ner många timmar på att få klarhet i våra möjligheter till att få medfinansiering och villkoren! Ett arbete som tagit drygt ett år. Under sommaren 2011 blev våra sökta bidrag beviljade. Vi har fått medel i form av landsbygdsstöd och kanalisationsstöd samt finansiering från Sparbanksstiftelsen. 

2012-08-27

Grävning färdig!

Nu skall all grävning och plöjning samt alla serviser in till fastigheterna som har med fibern vara färdigställda. En del grävning är inte återställd men det har främst med elkablarna att göra.

DE-teknik rapporterar att de har blåst in fiber till ungefär hälften av fastigheterna och arbetet flyter på bra förutom några mindre problem där fiberslang har varit tät.

Återstående arbete som påverkar era fastigheter

När fibern är inblåst i huset kommer DE-teknik att påbörja svetsningen av fibern och då kommer de att behöva komma in i era fastigheter igen. Då sätter de även upp ett skåp och installerar fiberswitchen.

Efter den 1/10 då kommer även Telia att behöva komma in i era fastigheter för att installera Gateway:en och funktionskontrollera TV-boxen.

Ni kommer att bli meddelade när respektive företag behöver tillträde till era fastigheter och det är viktigt att försöka bistå med detta för att hela tidplanen skall kunna hållas.

2012-07-03

Möte med Varbergsortens Elkraft

Diskussion om tidplanen

Varbergsorten bedömer att de inte klarar tidplanen till den 1/9.

De är garanterat klara till den 1/10. Under mötet beslutades det att Telia får tillgång till den 1/10 istället för 1/9, vilket innebär en månads förskjutning av drifttagande för SURV. Planerad driftsättning av hela nätet i mitten av oktober.

Allt arbete har flutit på bra, men grävning fram till fastigheten har gått trögare än beräknat.

Efter semestern kvarstår grävning i Vallby, bort mot Kullagård, främst schakt till fastighet.

2012-04-11

Grävningen har börjat!

Nu grävs det för fullt i Holmåkra - ett tecken på att projektet verkligen dragit igång på allvar (och att våren är här)! Förmodligen har de flesta av er också fått besök av DE-teknik för förberedelser inför att fibern dras in i huset.

Vår förhoppning är att vi ska ha ett nät igång efter semestern. Därför vill vi påminna er att säga upp abonnemang i god tid (tex Viasat och andra liknande operatörer). Mer information om detta kommer framöver.

2012-03-07

Årsstämma hölls den 7 mars och det var ett 20-tal medlemmar närvarande. Nedan kommer ett sammandrag av det som informerades om.

Vi håller på med markägarkontakter gällande förläggning av jordkablar samt placering av nya nätstationer etc.

Nätstationer: 10 st nya vi har sökt bygglov på 7st där vi är överens med markägare.

Förläggning på tomtmark: Vi har fått in ca 100 svar av 120 utskick, vilket vi var bättre än förväntat.

Ansökan har skickats till länsstyrelsen för godkännande av passering av vattendrag.

Etappindelning: Vi har delat in arbetet i fem delområden varav 2 är nästa klara 2 klara till ca 50%, 1 klar till  ca 30% så vi har en del kvar.

Vi kommer att starta schaktarbeten 2 april med ett schaktlag som börjar i Holmåkra och ytterligare ett som startar  mitten av april i Svenstorp.

Vi har dragit in slang och satt upp svetsbox på 19 fastigheter.

Några av de som har kontaktats har vi fått vänta med för att de ska in i grunden och vi har inte kunnat gräva upp vid husväggen pga. tjälen.

Svetsscheman för stammen är i stort sett klart och material är beställt till första etappen.

Avtal har nu skrivits med Telia.

114 har ingått avtal med Telia av de 122 som vi drar fram fiber till.

Telia kommer att i god tid skicka ut information om vad som gäller med uppsägning av befintliga avtal. Det gäller även för de som vill ha mer kanaler eller mer boxar.

Om allt går enligt plan så är preliminärt startdatum då alla skall vara inkopplade och tjänsterna igångsatta den 1/9 2012.

Några av besluten från stämman redovisas även nedan:

Medlemsavgift och andra avgifter.

Medlemsavgift kommer i fortsättningen faktureras kalenderår, varför vi fakturerar för 2012 i mars samt för 2013 i december/januari.

I avgiften för det paket som erhålls via Telia som i dagsläget är 300:-/månad ingår det en administrativ avgift om 56:-. Denna avgift kan komma att förändras baserat på den faktiska kostnaden. Stämman beslutade att styrelsen har rätt att justera denna kostnad efter faktisk kostnad.

Enligt avtalet som varje medlem har skrivit på så skall efter projektets färdigställande slutlig kostnad av Nätet fastställas och Medlemmens kvotdel slutregleras genom faktura som Föreningen kommer att utställa på Medlemmen.

Detta innebär att inga pengar erhålls från medlemmarna innan projektet har erhållit alla bidrag. Dessa bidrag kan dra ut på tiden och för att betala fakturor från våra entreprenörer behöver i så fall byggkreditiv tecknas vilka kostar pengar för föreningen i form av ränta.

För att minska denna kostnad föreslår därför styrelsen att en delsumma av anslutningsavgiften betalas innan semestern 2012. Stämman beslutade att en delsumma av 75% av den preliminära anslutningsavgiften av 8900:- skall faktureras innan  semestern avjämnat till närmaste 100:-.

Hela protokollet från stämman kan läsas här.

2012-02-02

Gemensamhetsanläggning

Vi arbetar med att bilda en gemensamhetsanläggning för vårt fibernät.  En gemensamhetsanläggning, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). Gemensamhetsanläggningar inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Lantmäteriet kommer att vara behjälplig för upprätta en gemensamhetsanläggning över fibernätet.

Vill ni veta mer om gemensamhetsanläggning, kan ni hitta information på Lantmäteriets hemsida, www.lantmäteriet.se .

2012-01-12 DE-teknik

Nu har DE-teknik börjat att besöka varje hushåll för att bestämma var fibern skall dras in och var mediakonvertern skall placeras. Behöver ni hjälp med att ordna eluttag eller dra nätverk i huset så kan ni läsa mer under Installation och teknik.

2011-11-30 Avslutade informationsmöten

Vi har nu avslutat våra 4 träffar med entreprenörerna. Det har varit givande möten och förhoppningsvis har ni fått svar på de frågor som ni har haft. Har ni ytterligare frågor så kan ni antingen ställa dem här på hemsidan via Gästboken alternativt skicka ett mail till surv@surv.se.

Nästa gång du hör av oss kommer Daniel från DE Teknik att boka tid med dig för installation och håltagning i din fastighet. Detta arbete startar upp i mitten av januari och fortsätter fram till slutet av februari månad. Planera vart ni vill ta in kabeln och glöm inte att skicka in kartan med de ändringar som önskas till Varbergsorten, så snart som möjligt.

2011-11-09 Informationsmöten!

Nu är informationsmötena planerade. Dessa kommer att hållas:

15, 17, 22 och 29/11, kl 18:00 i Sällstorpsgården.

Karin kommer kontakta samtliga medlemmar på telefon för att bestämma datum med er. På mötena kommer detaljer som rör er fastighet vad gäller grävning och anslutning att diskuteras. Därför är det viktigt att ni kommer.

2011-11-09

Informationsmöten!


Nu är informationsmötena planerade. Dessa kommer att hållas:

15, 17, 22 och 29/11, kl 18:00 i Sällstorpsgården.

Karin kommer kontakta samtliga medlemmar på telefon för att bestämma datum med er. På mötena kommer detaljer som rör er fastighet vad gäller grävning och anslutning att diskuteras. Därför är det viktigt att ni kommer.

Lantmäteriet

Vårt fibernät kommer att betraktas som en gemensamhetsanläggning. Detta innebär att vi kommer skriva ett gemensamt avtal med alla berörda markägare. Processen sköts av Lantmäteriet och ni kommer därför bli kontaktade av dem gällande markavtal.

2011-11-07

Just nu pågår detaljprojektering av markarbeten och fiberinstallation. Informationsmöten för medlemmarna kommer att hållas under hösten (2011). Grävning räknas påbörjas under mars/april och vi bedömer att fibernätet kommer vara i drift under hösten 2012.

Vi håller även på att titta på olika alternativ för kommunikationslösningar (Telefoni/TV och internet).

2011-11-02

Idag hade vi möte med Varbergsortens elkraft och DE-teknik, våra entreprenörer som ska göra jobbet för fiberanslutningen. Vi diskuterade bland annat kommande aktiviteter och tidplan.

Nästa steg är att hålla informationsmöten om dragning av fiber, installation samt teknik. Vi kommer hålla fyra informationsmöten, fördelat på olika områden; Råryd/Svenstorp, Sällstorp/Holmåkra, Svenstorp/Kråketorp/Hästagen och Vallby/Kulllagård/Parten.

Vi kommer att diskutera enskilda lösningar så det är oerhört viktigt att ni kan komma på det möte som berör er. Ni får mer information om tid och plats längre fram.

Angående tidplanen så är tanken att grävning påbörjas så fort tjälen (om den kommer) går ur marken. Men redan innan dess vill DE-teknik påbörja sitt jobb med att förbereda installation vid varje fastighet, vilket beräknas påbörjas någon gång efter årsskiftet.

För övrigt så håller styrelsen, i samråd med Lantmäteriet och titta på hur markavtalen ska hanteras. Vi håller även på att föra diskussioner med Telia.

Protokoll från stormöten

Protokollet från stormötet 2011-08-17 finns här!

Protokoll från konstituerande föreningsstämma finns här!