SURV Fibernät


Välkommen till SURVs hemsida!

Här hittar du information om fibernätet i Sällstorp med omnejd.

Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen.

SURV

ÅRSMÖTE 2019

Torsdag 21 MARS KL. 19.00

I SÄLLSTORPSGÅRDEN


Dagordning:

1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2.Godkännande av röstlängden.

3.Val av två justeringspersoner.

4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5.Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10.Budget.

11.Medlemsavgift och andra avgifter.

12.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13.Val av revisorer och revisorssuppleant.

14.Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

15.Medlemmarnas ansvar.

16.Redogörelse för projektets finanser.

17.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.



ANMÄLAN till Karin Örnerkrans 30702 eller 0732 22 65 94 senast den 20 mars.


VÄLKOMNA!

SURV:s styrelse